PODMÍNKY

Klient bere na vědomí, že Advokát bude v souvislosti s poskytováním právních služeb Klientovi zpracovávat jeho osobní údaje (je-li Klient fyzickou osobou), a to v rozsahu jeho jména a příjmení, data narození, rodného čísla, adresy bydliště, IČ (bylo-li Klientovi přiděleno), telefonního čísla a e-mailové adresy. Pokud Klient za účelem poskytování právních služeb sdělil Advokátovi údaje o svých kontaktních osobách (např. je-li Klientem právnická osoba), bude Advokát zpracovávat osobní údaje i těchto kontaktních osob Klienta, a to v rozsahu jejich jména a příjmení, telefonního čísla a e-mailové adresy. Poskytne-li Klient Advokátovi v souvislosti s poskytováním právních služeb i jiný než shora uvedený osobní údaj (např. číslo svého bankovního účtu), jehož zpracování bude nezbytné pro poskytování právních služeb, bude Advokát zpracovávat i takovýto osobní údaj.

Zpracování osobních údajů Klienta a jeho kontaktních osob je nezbytné k tomu, aby Advokát mohl Klientovi poskytovat právní služby s tím, že osobní údaje budou Advokátem zpracovávány po dobu nezbytnou k poskytování právních služeb, k evidování a řešení nároků plynoucích Klientovi a Advokátovi z poskytování právních služeb a v neposlední řadě k plnění povinností ukládaných Advokátovi právními předpisy, zejména pokud se týká vedení předepsané účetní, daňové a obdobné evidence. Povinnost Advokáta zpracovávat osobní údaje pro shora uvedené účely vyplývá přímo z právních předpisů, a proto k tomu není zapotřebí souhlasu Klienta. Pro případ, že by Klient s poskytnutím svých osobních údajů Advokátovi nesouhlasil a tyto Advokátovi neposkytl, nemohl by Advokát poskytovat Klientovi právní služby.

Zpracování osobních údajů se bude dít v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

Klient má právo požadovat od Advokáta přístup k poskytovaným osobním údajům, jejich opravu a výmaz, omezení zpracování, a má dále právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo na vyrozumění o tom, že došlo k porušení zabezpečení osobních údajů, které bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, a to vše v rozsahu a za podmínek stanovených evropským nařízením GDPR, zejména pak v jeho čl. 15 až 22 a čl 34. Klient má dále právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Ta samá práva má i kontaktní osoba ve vztahu ke svým osobním údajům.

Advokát bude osobní údaje Klienta a jeho kontaktních osob zpracovávat, a to zejména uložením v paměti počítačů a na listinách vyhotovených v souvislosti s poskytováním právních služeb a jejich vyúčtováním. Advokát předá osobní údaje uvedené Klientem dalším subjektům jen tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k nim (zejm. orgány činné v trestním řízení, kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu práv Advokáta (např. předání osobních údajů soudu v případě soudního sporu). Advokát předá osobní údaje také svým zaměstnancům, do jejichž náplně práce patří úkoly, při kterých dochází ke zpracovávání osobních údajů, a také dalším advokátům, jejichž prostřednictvím Advokát zajišťuje poskytování právních služeb Klientovi. Za příjemce je považován i zpracovatel osobních údajů.

Advokát přijal taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.